Laden
Wij zijn 10 mei tot en met 3 juni gesloten.
Artikel 1 Huursom
De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze in diens bedrijfsruimte vermeld zijn of ter inzage liggen.

Artikel 2 Betaling
a. De huursom alsmede alle andere terzake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)rekening opgenomen dienen aan verhuurders adres contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. b. Indien betalingen niet contant plaatsvinden is de verhuurder gerechtigd de verschuldigde betalingen te verhogen met een rente van 5% per maand, welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder de huurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee overigens de verplichting van huurder tot contante betaling komt te vervallen. Deze verhoging gaat één maand na factuurdatum in terwijl de verhuurder daarnaast gerechtigd is indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman en de werkelijk gemaakte te specificeren buitengerechtelijke kosten. c. De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding. d. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) en/of scooter(s) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid. e. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) en/of scooter(s) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 3 Huurperiode
a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld. b. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 1. c. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) en/of scooter(s) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat. d. De fiets(en) en/of scooter(s) moet(en) worden ingeleverd op het in het contract vermelde adres uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering. e. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de fiets(en) en/of scooter(s) niet op tijd op het adres vermeld in het contract is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip dat de fiets(en) wordt (worden) ingeleverd of door de verhuurder is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1, vermeerderd met een boete van 50% de huursom voor elke dag dat de fiets(en) en/of scooter(s) te laat wordt (worden) ingeleverd of ontvangen zijn en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door de verhuurder te lijden kosten en schaden. f. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) en/of scooter(s) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) en/of scooter(s) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 4 Gebruik
a. De fiets(en) en/of scooter(s) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijder(s). De fiets(en) en/of scooter(s) moet(en) bij het in het contract vermelde adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) en/of scooter(s) werd(en) ontvangen. b. De huurder dient als een goed huisvader voor de fiets(en) en/of scooter(s) te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. c. De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden: • In het mulle zand; • Om te racen en onderling een wedstrijd te houden; • Aan derden in bruikleen of onderhuur af te staan; • Door meer dan één persoon te gebruiken, met uitzondering van een kind van maximaal 35 kg bij huur van een kinderzitje. d. De scooter(s) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden: • op de onverharde weg; • in het bos en duinen;
• Om te racen en onderling een wedstrijd te houden; • Aan derden in bruikleen of onderhuur af te staan; • Door meer dan twee personen te gebruiken; • de scooter zwaarder te belasten dan 150 kg e. De scooter wordt met een volle tank benzine door de verhuurder geleverd, bij terugkomst dient de huurder de scooter ook weer met een volle tank af te leveren. Indien de huurder hier in gebreke blijft zal een extra heffing van 12,50 euro per scooter in rekening gebracht worden. f. De huur is op eigen risico van de huurder en zijn eventuele medehuurders. De verhuurder kan op geen enkele wijze door de huurder aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel toegebracht aan zichzelf of derden. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder en geven de verhuurder het recht om de bekeuring op de huurder te verhalen.

Artikel 5 Schade, verlies en diefstal
a. Bij het niet afnemen van een fietsverzekering, is de huurder aansprakelijk voor diefstal van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede van fietssleutels, helm en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld. b. Bij het niet afnemen van een fietsverzekering zal bij diefstal voor een fiets 300 euro in rekening worden gebracht. Bij verlies/ diefstal van een e-bike zal er 1400 euro in rekening worden gebracht. c. De scooters van Tuut tuut verhuur zijn verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. De huurder gaat akkoord met een beperkte verzekeringsdekking met eigen risico van 150 euro per gebeurtenis. De huurder erkent aansprakelijk te zijn voor alle mogelijke ontstane schade aan het gehuurde ongeacht of dit door schuld van de huurder dan wel derden ontstaan is. Het eigen risico van 150 euro per gebeurtenis kan door de huurder voor 10 euro per scooter worden afgekocht. d. De huurder is aansprakelijk voor diefstal/ verlies van de scooter(s) of onderdelen daarvan, zomede van scootersleutels, helm en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld. f. Bij het parkeren van de scooter dient de huurder ten alle tijden het meegeleverde slot te gebruiken en dit slot bij het achter wiel te bevestigen. Kosten ten vervanging van de vermiste scooter zal volledig op de verhuurder verhaald worden met een maximum van 1500 euro. Dit valt niet on der het afkoop eigen risico wat door de verhuurder wordt aangeboden. g. Bij verlies/ diefstal van de fiets(en) en/of scooter(s) dient de huurder direct aangifte te doen bij het plaatselijk politiebureau. Vervolgens levert de huurder een kopie van de aangifte af bij de verhuurder. Daarbij levert de huurder de sleutel van het veiligheidsslot en sleutel van de batterij (bij e-bike) in bij de verhuurder. h. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan en verlies van de fiets(en) en/of scooter(s) of onderdelen daarvan, zomede van fiets- scootersleutels, helm en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld. i. Bij pech dient de huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. Indien de verhuurder en huurder samen overkomen dat de pech is ontstaan na ‘gewoon’ gebruik (artikel 4), zal de verhuurder trachten het technische mankement te verhelpen. Is dit niet mogelijk dan zal de verhuurder een vervangende fiets(en) en/of scooter(s) regelen. Indien geen vervangende fiets en/of scooter voor handen is dan heeft de huurder recht op restitutie van het verhuur bedrag minus de al verhuurde tijd. j. Bij het beeïndigen van de huurovereenkomst stelt de verhuurder zo snel mogelijk vast of er beschadiging aan of verlies van de fiets(en) en/of scooter(s) of onderdelen daarvan is. Daaropvolgend laat de verhuurder de verschuldigde kosten weten aan de huurder. Kosten worden ingehouden op de betaalde borg. Het eventuele restbedrag wordt middels een factuur in rekening gebracht bij de huurder. Indien de schade is toegebracht aan derden is de huurder gerechtigd deze kosten terug te vorderen van deze derden.

Artikel 6 Kosten tijdens huurperiode
Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) en/of scooter(s) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties. Artikel 7 Persoonsgegevens De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd. Artikel 8 Reserveren/Annuleren a. Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan kan dat geheel kosteloos mits 24 uur van tevoren schriftelijk (e-mail) kenbaar gemaakt anders wordt 1 dag in rekening gebracht.